آلبوم من ◂ امام خمینی در جوانی
آقا سید روح الله موسوی خمینی در سنین جوانی