آلبوم من ◂ حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) کابل
آقایان دکتر عبدالقیوم سجادی وکیل پارلمان افغانسان، دکتر انصاری، آیت الله محسنی، سید عبداللطیف سجادی معاون آموزشی حوزه، و جچت الاسلام بصیر امین مالی