آلبوم من ◂ تبادل قرار داد میان دو رئیس
دکتر عبدالقیوم سجادی رئیس دانشگاه خاتم النبیین (ص) و دکتر بی آزار شیرازی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در حال تبادله قراداد همکاری میان دو دانشگاه