آلبوم من ◂ مسجد خاتم النبیین (ص)
مسجد جامع خاتم النبیین (ص) در مرکز شهر کابل و یکی از نه عمارت حوزه علمیه خاتم النبیین(ص)