آلبوم من ◂ حوزه علمیه خاتم النبیین (ص)
گوشه گوشه های از نه بخش عمارات مختلف حوزه علممیه خاتم النبیین (ص) در مرکزی ترین نقطه شهر کابل