ویژگیهای حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)
42 بازدید
ناشر: چهارده معصوم (ع)
نقش: نویسنده
شابک: 964-95448-4-4
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) نوشتار حاضر به شرح و تبیین ماهیت و ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) و اثبات این حکومت مربوط است و عناوینی از این دست را دربر می‌گیرد: 'انواع حکومت', 'حکومت دینی', 'حاکمیت جهانی اسلام', 'حکومت اسلامی و عدالت اجتماعی', 'شرایط سیاسی, اجتماعی حکومت جهانی حضرت مهدی', 'شرایط اقتصادی حکومت جهانی حضرت مهدی' و 'ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی'. در این نوشتار, به دو ویژگیهای حکومت جهانی حضرت مهدی (ع), در سه بخش اصلی و فصول چندی به توصیف و جمعبندی پرداخته شده است. و تلاش بر این بوده که ویژگی¬های شش گانة جهانی بودن (توحید محوری، عدالت محوری، مساوات و برابری، توسعه علم و دانش، رفاه و آسایش همگانی و صلح و امنیت جهانی) با توجه به آیات، روایات و آراء دانشمندان به عنوان یک کلی بررسی شده است و به گونه‌ای بر ویژگیها و تبیین ماهیت حکومت جهانی اسلام استدلال می‌شود، تا تطبیق این کلی بر فرد کامل آن، خود، دلیل بر اثبات ویژگی‌های آن حکومت محسوب شود. نویسنده از زبان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران, حضرت امام خمینی (ره) می‌نویسد: «ولایت فقیه (حکومت اسلامی) از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می‌شود و به برهان احتیاج ندارد، به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلامی را, حتی اجمالاً, دریافته باشد, چون به ولایت فقیه (حکومت اسلامی) برسد و آن را به تصور آورد، بی¬درنگ تصدیق خواهد کرد. وی برای تبیین سیمای حکومت جهانی مهدی (عج) و بیان ویژگی‌های آن از طرح سؤال این رساله به پرسشهای زیر می‌رسد:  ماهیت و ویژگی‌های حکومت جهانی اسلام چیست؟  نسبت حکومت جهانی اسلام و جهانی شدن چگونه است؟  شرایط و زمینه‌های تحقق آن، چه چیزهایی است؟ نوشتار حاضر, برای پاسخگویی به سؤالاتی که مطرح شد, در ابتدای امر، حکومت جهانی اسلام را به تصویر می‌کشد و زمینه‌های تحقق آن را ارزیابی می‌کند و در پایان، حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) را, به عنوان یگانه مصداق برای آینده آدمیان, پیشنهاد می‌کند. در این نوشتار, مبانی کلامی و فلسفی حکومت اسلامی در سه محور ارزیابی شده است:  حاکمیت جهانی اسلام؛  عدالت اجتماعی؛  امنیت عمومی.