معیار تشخیص مدعی از منکر
123 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معیار های سه گانه تشخیص مدعی از منکر که عبارت اند از؛ 1) مدعی کسی است که هرگاه از دعوا دست بردارد، دعوا پایان یابد. 2) مدعی کسی است که ادعایش خلاف ظاهر باشد. 3) مدعی کسی است که سخنش مخالف اصل باشد. مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه مبنا در مورد مصب دعوا نیست بلکه نتیجه دعوا است، مسأله جزء مسایل عرفی تلقی گردیده است.