طریقیت یا موضوعیت وصف عدالت در شاهد
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله بر اساس براهین ارائه شده به این مسأله دست می یابد که؛ شرط عدالت در شاهد طریقیت دارد و راه رسیدن به واقع است و نه موضوعیت. به همین دلیل جایگزین دیگر برایش ممکن است.