اهداف دعاوی کیفری؛ کشف واقع یا فیصله دعوا؟
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله در صدد آن است تا اثبات کند که آیا هدف از دادرسی در دعاوی کیفری فیصله دعوا و رفع خصومت است یا رسیده به حق و کشف واقع؟ به صورت مبرهن مسأله فوق الذکر را مورد بررسی قرار داده است.