ادله اثبات دعوا در آیه مداینه
47 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله که در پرتو آیه مبارکه مداینه شکل گرفته است، به صورت موجز مشتمل است بر یک مقدمه و سه بخش و نتیجه؛ که در مقدمه به ترجمه آیه مداینه اشاره نموده و در نتیجه به فهرست از برجسته ترین قوانینی اشاره گردیده که از آیه مذکور استنباط می گردد. و در سه بخش اصلی به شرح زیر به تحقیق و بررسی پرداخته است؛  بخش اول؛ کلیات مسأله شامل؛ ادله اثبات دعوا، انواع آن، سند، جعل اسناد و جایگاه ادله اثبات دعوا در علم حقوق.  بخش دوم؛ بررسی ادله ای که در آیه مورد بحث ذکر شده است، با توجه به قانون، قواعد حقوقی و فرمول های مرسوم در استنباط قوانین اسلامی. بخش سوم؛ تنظیم سند، شرایط و نحوه تنظیم آن و جعل اسناد