نقش میزان علم وآگاهی در نفوذ رضایت بیمار
47 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در خصوص اینکه آیا نقش میزان علم و آگاهی در نفوذ رضایت چیست؟ با توجه به اینکه مباحث مطرح شده، ناظر به ماده 59 ق.م.ا.ا خواهد بود که صدمه علیه تمامیت جسمانی انسان را مجاز دانسته، به صورت طبیعی سوالات زیادی قابل طرح است؛ آیا رضایت در انجام و ارتکاب عمل مجرمانه تأثیر مثبت یا منفی دارد یا ندارد؟ از آنجای که محور بحث؛ رضایت به عملیات جراحی پزشک، رضایت مجنی علیه به خود کشی و رضایت او به صدمات ناشی از ورزش های مشروع است. آیا رضایت مجنی علیه رافع مسئولیت جرم است یا از علل موجهه جرم است؟ پاسخ این قبیل سوالات به گونه ای که با بحث ما ارتباط پیدا خواهد کرد به اختصار اشاره شده است. ولی قلمرو بحث ما؛ رضایت آگاهانه است،و اینکه آیا لازم است پزشک تمام اطلاعات مربوط به معالجه و درمان را، پیش از اخذ رضایت در اختیار بیمار قرار دهد؟ در این مقاله با توجه به آموزه های فقهی به سوالات مطرح در این مورد پاسخ ارائه می گردد.