مرور زمان در فقه و قانون
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از پدیده های نو ظهوری که امروزه در قوانین مطرح است و در محاکم مورد اجرا قرار می گیرد، مرور زمان است. بدین معنی که با گذر زمان مقرر دعوا در محکمه شنیده نمی شود. آیا این مسأله در قانون ایران و از دیدگاه فقه نیز مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ و آیا از دیدگاه فقهی مشمول ادله ای از قبیل؛ خیار حیوان که با گذشت سه روز حق خیار منقضی می شود یا من ترک دارا او عقارا ... می شود یا خیر؟ و آیا مرور زمان مشروعیت دارد یا نه؟این مقاله به این نتیجه رسیده که؛ مرور زمان به هیچ وجه مسقط حق نبوده و مواردی که در فقه آمده معنون به عناوین خاص دیگری است که ربطی به مرور زمان ندارد.
آدرس اینترنتی