نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و قانون ایران
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله که در حدود 30 صفحه و به زبان اختصار تهیه گردیده است، در دو محور بحث صورت گرفته است. 1) محور اول بحث در مورد تفاوت تجدید نظر خواهی و استیناف با نقض حکم قاضی، پیشینه آن در قانون ایران و اینکه؛ آیا تجدید نظر یک امر قانونی است یا خیر؟ کار مختصری انجام داده است. 2) محور دوم بحث به مباحثی نظیر؛ جواز تجدید نظرخواهی، و تجدید نظر از دیدگاه فقه، جواز و عدم جواز نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه،دیدگاه ها و ادله آنها به صورت موجز پرداخته است. امیدوارم مفید فائده اشد.
آدرس اینترنتی