زنگ خطر انحطاط
55 بازدید
تاریخ ارائه : 10/24/2012 9:22:00 AM
موضوع: تبلیغ

فرزندان عزیز و متدین امت اسلامی !

چشم امت ستمدیده اسلامی به شما دوخته است تا روزی پس از کسب دانش به زخم های ناشی از محرومیت و فقر مسلمانان مرهم گذارده و به دردهای تاریخی امت مسلمان و ستم کشیده ای که امروز به نام حقوق بشر، تروریزم و ده ها شعار بی محتوا و عاری از حقیقت دارایی های انسانی و مادی آنان به تاراج می رود - که یکی از همین عناوین برجسته کردن مرزهای نژادی و قومی است - درمانی باشید. گاهی برخی به نام فرهنگ ملی و آموزه های فرهنگی، آگاهانه یا نا آگاهانه، به علمای دینی اهانت می کنند. آیا فکر نمی کنید که می خواهند شما را از فرهنگ اصیل دینی تان عاری ساخته و به نا کجا آباد برسانند؟؟ بیائید و درست اندیشیده و درد دل های اقبال لاهوری را که در اشعار ذیل تبلور یافته به خوبی مورد دقت و اندیشه قرار دهیم؛

شرق را از خود برد تقلید غرب باید این اقوام را تنقید غرب

قوت مغرب نه از چنگ و رباب نی ز رقص دختران بی حجاب

نی زسحر ساحران لاله رو ست نی زعریان ساق نه از قطع مو ست

محکمی او را نه از بی دینی است نی فروغش از خط لاتینی است

قوت افرنگ از علم و فن است از همین آتش چراغش روشن است

حکمت از قطع و برید جامه نیست مانع علم و هنر عمامه نیست

علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ مغز می باید نه ملبوس فرنگ

فکر چالاکی اگر داری بس است طبع درّاکی اگر داری بس است

سید عبد اللطیف سجادی قم ذیحجه الحرام 1433