مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید عبداللطیف
نام خانوادگی:سجادی
پست الکترونیک:sajjaditamaki@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق